کولر ایستاده تک فاز

کولر ایستاده تک فاز

کولر ایستاده تک فاز

مشخضات فنی :

1-آمپر برق مصرفی 20 آمپر

2-ارتفاع پنل داخلی: 180 سانتیمتر

3-سایز پنل داخلی: 45 سانتیمتر

4-کندانسور:  1 متر ارتفاع

5-سایز کندانسور: 20/1 متر عرض

6-متراژفضایی که خنک میکند: 95 متر مربع

7-قدرت سوماتیژ: 3600 8-متراژ استاندارد شلنگ: 20 متر